Katoksi Oy

Kat­to­pal­ve­lut Kan­ta-Hämeen, Uuden­maan ja Pir­kan­maan alueella

Kattotarkastus

Kattohuolto

Katon korjaus

Kattoremontti

Katoksi Oy

Katok­si pal­ve­lee kat­to­huol­lois­sa, -kor­jauk­sis­sa, -tar­kas­tuk­sis­sa sekä -sanee­rauk­sis­sa Kan­ta-Hämeen, Uuden­maan ja Pir­kan­maan alu­eel­la kiin­teis­tö- ja talo­yh­tiöi­tä sekä kuluttaja-asiakkaita.

Tavoit­teem­me on olla luo­tet­ta­va ja pit­kä­jän­tei­nen toi­mi­ja mark­ki­noil­la. Kes­kiös­sä on laa­du­kas suun­nit­te­lu sekä toteu­tus asiak­kaan tar­pei­den ja resurs­sien mukaisesti.

Pal­ve­lun­tar­jon­taan kuu­luu nel­jä pal­ve­lu­ko­ko­nai­suut­ta: Katok­si-tar­kas­tuk­set, Katok­si-huol­lot, Katok­si-kor­jauk­set sekä Katok­si-sanee­rauk­set. Sään­nöl­li­sil­lä huol­to­toi­men­pi­teil­lä kate pide­tään kun­nos­sa ja ajois­sa teh­dyil­lä kor­jaus­toi­men­pi­teil­lä mah­dol­lis­te­taan kat­teen suun­ni­tel­tu elin­kaa­ri. Kat­to­tar­kas­tuk­sia, -huol­to­ja sekä -kor­jauk­sia toteu­tam­me kai­kil­le vesi­kat­teil­le. Koko­nais­sa­nee­rauk­si­na toteu­tam­me kone­sau­mat­tu­ja rivi­pel­ti­kat­to­ja perin­tei­se­nä peltisepäntyönä.

Katok­si on oikea valin­ta, kun etsit luo­tet­ta­vaa ammat­ti­lais­ta kattoasioissa.

Kausipalvelut

Huol­to­maa­laus

”Opti­maa­li­nen elin­kaa­ri ajois­sa suo­ri­te­tuil­la huoltomaalauksilla”

Huol­to­maa­laus on ajan­koh­tai­nen pel­ti­ka­toil­la 10-15 vuo­den välein, sää­ra­si­tuk­ses­ta riip­puen. Ehjä maa­li­pin­ta suo­jaa kate­pel­tiä ja estää kor­roo­sio­vau­rioi­den syn­ty­mi­sen. Ruos­teen vai­ku­tus pel­ti­kat­teen elin­kaa­reen ja veden­pi­tä­vyy­teen on mer­kit­tä­vä. Kat­teel­le hapet­tu­mi­sen vuok­si syn­ty­vä ruos­te lyhen­tää kat­teen käyt­töi­kää. Ruos­teen vai­ku­tus pel­ti­kat­teen kun­non hei­ken­ty­mi­seen kiih­tyy, mitä kau­em­min ruos­te pää­see vai­kut­ta­maan kat­teel­la. Eri­tyi­ses­ti sade­ve­si­jär­jes­tel­mis­sä ja muis­sa run­saas­ti sään ja kas­vus­to­jen rasi­tuk­sel­le altis­tu­vis­sa kat­teen osis­sa ilme­nee edel­lä mai­nit­tu­ja ruos­te vau­rioi­ta. Näi­den osal­ta puh­taa­na­pi­to sekä ehjän maa­li­pin­nan mer­ki­tys korostuu.

Kat­to­jen maa­laus­kau­den alku lähes­tyy, lähe­tä meil­le tar­jous­pyyn­tö tai soi­ta ja varaa aika kartoitukselle.

Tarvitseeko kattosi huoltoa tai tarkastuksen?