Katon korjaus | Katoksi-korjaus

Katon korjaus Katoksi-korjaus

Kor­ja­ta vai uusia? Useim­mi­ten kan­nat­taa korjata!

Kun katos­sa havai­taan vuo­to, se on yleen­sä pai­kal­li­nen. Tyy­pil­li­siä vuo­to­paik­ko­ja ovat läpi­vien­nit tai eri­lai­set liit­ty­mät. Jos kate­ma­te­ri­aa­li on edel­leen käyt­tö­kel­pois­ta, on perus­tel­tua kor­ja­ta se pai­kal­li­ses­ti. Kor­jauk­set vaa­ti­vat eri­tyis­tä osaa­mis­ta, mut­ta kun käy­tet­tä­vis­sä on tar­vit­ta­va ammat­ti­tai­to, niin pai­kal­li­sel­la kor­jauk­sel­la kate saa­daan toi­mi­vak­si, -par­haim­mil­laan pie­nel­lä osal­la uusi­mi­sen kus­tan­nuk­sis­ta.  

Katok­si-kor­jauk­sia teh­dään kai­kil­le kat­to­tyy­peil­le ja kate­ma­te­ri­aa­leil­le ja Katok­si-kor­jauk­ses­ta syn­tyy aina doku­ment­ti. Asia­kas saa työn val­mis­tut­tua rapor­tin, jos­sa on kuvat ennen kor­jaus­ta ja kor­jauk­sen jäl­keen. Tilaa­jal­la on aina tie­to, mitä katol­la on tehty.

 Tilan­ne voi olla myös se, ettei kor­jaa­mi­nen enää kan­na­ta. Jos kate on käyt­töi­kän­sä lopus­sa, vain vält­tä­mät­tö­mät toi­men­pi­teet ovat perus­tel­tu­ja. Pää­tös pai­kal­li­sen kor­jaa­mi­sen ja uusi­mi­sen välil­tä edel­lyt­tää riit­tä­vää ja oikea­ta tie­toa katon nyky­ti­las­ta. Fak­tat pää­tök­sen tuek­si saa ammat­ti­lai­sen teke­mäs­tä Katok­si-kun­to­tar­kas­tuk­ses­ta. Tar­kas­tus­ra­por­tis­ta sel­vi­ää myös arvio kat­teen jäl­jel­lä ole­vis­ta käyttövuosista.

Vuosihuoltosopimus

 

Tarvitseeko kattosi korjausta?

OTA YHTEYT­TÄ