Katon korjaus | Katoksi-korjaus

Katon korjaus Katoksi-korjaus

Korjaus on kustannustehokas tapa pitää katteen elinkaaritavoite mahdollisena.

Katok­si Oy toteut­taa katon kor­jauk­set kai­kil­le kate­ma­te­ri­aa­leil­le ja kate­tyy­peil­le.
Kor­jauk­sen tavoit­tee­na on ennal­taeh­käis­tä ja pois­taa vesi­kat­toi­hin liit­ty­viä ris­ke­jä sekä mah­dol­lis­taa tavoi­tel­tu vesi­kat­teen käyt­töi­kä. Kat­teen eri osis­sa on toi­sis­taan poik­kea­via mate­ri­aa­le­ja, joil­la on myös toi­sis­taan poik­kea­via elin­kaa­rio­dot­tei­ta. Useim­mi­ten on kus­tan­nus­te­ho­kas­ta kor­ja­ta tiet­ty kat­teen osa, joka on elin­kaa­ren­sa pääs­sä. Pai­kal­li­sel­la kor­jauk­sel­la kat­teen kun­to saa­daan hyväl­le tasol­le mal­til­li­sil­la kustannuksilla.

Katon kor­jaa­mi­sen edel­ly­tyk­se­nä on, että val­tao­sin kat­teel­la on vie­lä elin­kaar­ta jäl­jel­lä. Kor­jaa­mi­sen ja koko­nais­sa­nee­rauk­sen välil­tä valit­taes­sa pää­tös tulee kui­ten­kin perus­taa fak­taan vesi­kat­teen tilan­tees­ta ja arvioon kor­jauk­sen tai koko­nais­sa­nee­rauk­sen kan­nat­ta­vuu­des­ta. Katok­si-kor­jaus tuot­taa asiak­kaal­le doku­men­taa­tion toteu­te­tus­ta kor­jauk­ses­ta: tilan­ne doku­men­toi­daan ennen kor­jaus­ta sekä toteu­te­tun kor­jauk­sen jälkeen.

Tarvitseeko kattosi korjausta?

OTA YHTEYT­TÄ