Kattohuolto | Katoksi-huolto

Kattohuolto Katoksi-huolto

Huolto on keskeisin osa toimintaa vesikatteilla: jokaista vesikattoa tulee huoltaa.

Katok­si Oy tuot­taa kat­to­huol­to­pal­ve­lun kai­kil­le kate­ma­te­ri­aa­leil­le ja kat­to­tyy­peil­le.
Vesi­kat­teil­la on mel­ko hyvin ennus­tet­ta­va mate­ri­aa­lien ja toteu­tus­ta­po­jen mukaan mää­räy­ty­vä elin­kaa­ri. Opti­maa­li­sen elin­kaa­ren saa­vut­ta­mi­sek­si huol­to on vält­tä­mä­tön osa joka­vuo­ti­sia toi­mia katol­la. Huol­lol­la ennal­taeh­käis­tään suu­rem­pia vau­rioi­ta ja saa­daan kulu­ra­ken­ne ennustettavaksi.

Katok­si-huol­to on yksi mah­dol­lis­ta­va teki­jä tavoi­tel­tu­jen elin­kaa­rien saa­vut­ta­mi­ses­sa. Pal­ve­lun­tar­jon­taam­me kuu­lu­vat ker­ta­huol­lot sekä vuo­si­huol­to­so­pi­muk­set. Huol­to­käyn­ti sisäl­tää kat­teen ja sade­ve­si­jär­jes­tel­män puh­taa­na­pi­don sekä tar­kas­tuk­sen. Huol­to­tar­kas­tuk­ses­ta koos­te­taan raport­ti asiak­kaal­le. Vuo­si­huol­to­so­pi­muk­sel­la asia­kas saa vuo­sit­tain ajan­ta­sai­sen tie­don vesi­kat­teen tilas­ta sekä tule­vis­ta kor­jauk­sis­ta ja nii­hin liit­ty­vis­tä kustannuksista.

Huol­to­pal­ve­lui­him­me kuu­lu­vat lisäk­si lumen­pu­do­tuk­set ja rivi­pel­ti­kat­to­jen maalaukset.

Huollettu vesikate tuo suoraa säästöä!

Vuosihuoltosopimus

 

Huoletonta kiinteistön ylläpitoa ja ennakoituja kustannuksia.

Katok­si-huol­to­so­pi­muk­sel­la kiin­teis­tön vesi­kat­teen huol­to ulkois­te­taan ammat­ti­lai­sen hoi­det­ta­vak­si. Huol­to­käyn­ti sisäl­tää kat­teen ais­tin­va­rai­sen tar­kas­tuk­sen ja sade­ve­si­jär­jes­tel­män puh­dis­tuk­sen. Käyn­ti teh­dään sovi­tus­ti yksi tai kak­si ker­taa vuo­des­sa koh­teen vaa­ti­mus­ten mukai­ses­ti. Esi­mer­kik­si tar­kas­tus toteu­te­taan ker­ran vuo­des­sa ja puh­dis­tus kak­si ker­taa vuo­des­sa. Käyn­nis­tä koos­te­taan asiak­kaal­le huoltoraportti.

Huol­to­käyn­nin yhtey­teen voi­daan sopia kor­jaus­li­miit­ti. Limii­tin puit­teis­sa hoi­de­taan vuo­sit­tai­set tii­vis­tyk­set ja pie­ni­muo­toi­set kor­jaus- sekä laa­jem­mat puh­dis­tus­työt. Ensim­mäi­nen vuo­si­huol­to­so­pi­muk­sen tar­kas­tus suo­ri­te­taan laa­jem­pa­na katon kun­to­tut­ki­muk­se­na, johon sisäl­ly­te­tään pit­kän täh­täi­men suun­ni­tel­ma (PTS). Tämän jäl­keen huol­to­tar­kas­tus teh­dään vuo­sit­tain. Joka vii­des vuo­si katon kun­to­tut­ki­mus uusi­taan ja pit­kän täh­täi­men suun­ni­tel­ma päi­vi­te­tään seu­raa­val­le vii­del­le vuodelle.

Kertahuolto

Kertahuollolla saat ammattilaisen arvion vesikatteesta ja puhdistuksen samassa paketissa.

Katon ker­ta­huol­to­käyn­ti sisäl­tää vesi­kat­teen sekä sade­ve­si­jär­jes­tel­män tar­kas­tuk­sen ja puh­dis­tuk­sen. Käyn­nis­tä koos­te­taan raport­ti asiakkaalle.

Huoltomaalaus

 

Optimaalinen elinkaari ajoissa suoritetuilla huoltomaalauksilla

Huol­to­maa­laus on ajan­koh­tai­nen pel­ti­ka­toil­la 10-15 vuo­den välein, sää­ra­si­tuk­ses­ta riip­puen. Ehjä maa­li­pin­ta suo­jaa kate­pel­tiä ja estää kor­roo­sio­vau­rioi­den syn­ty­mi­sen. Ruos­teen vai­ku­tus pel­ti­kat­teen elin­kaa­reen ja veden­pi­tä­vyy­teen on mer­kit­tä­vä. Kat­teel­le hapet­tu­mi­sen vuok­si syn­ty­vä ruos­te lyhen­tää kat­teen käyt­töi­kää. Ruos­teen vai­ku­tus pel­ti­kat­teen kun­non hei­ken­ty­mi­seen kiih­tyy, mitä kau­em­min ruos­te pää­see vai­kut­ta­maan kat­teel­la. Eri­tyi­ses­ti sade­ve­si­jär­jes­tel­mis­sä ja muis­sa run­saas­ti sään ja kas­vus­to­jen rasi­tuk­sel­le altis­tu­vis­sa kat­teen osis­sa ilme­nee edel­lä mai­nit­tu­ja ruos­te vau­rioi­ta. Näi­den osal­ta puh­taa­na­pi­to sekä ehjän maa­li­pin­nan mer­ki­tys korostuu.

Poh­ja­työt eli pesu sekä ruos­teen ja hil­sei­le­vän maa­lin pois­to ovat rat­kai­se­va osa huol­to­maa­lauk­sen laa­du­kas­ta lop­pu­tu­los­ta. Par­haan tar­tun­nan sekä laa­dun var­mis­ta­mi­sek­si suo­ri­tam­me maa­laus­työt sivellintyönä.

Maa­laus­pal­ve­lun toteu­tam­me avai­met käteen peri­aat­teel­la. Vas­taam­me koko ura­kan toteu­tuk­ses­ta lop­pusii­vouk­seen ja koh­teen luo­vu­tuk­seen asti.
Maa­la­tun vesi­kat­teen lisäk­si asiak­kaal­le jää koh­tees­ta luo­vu­tus­kir­ja, joka sisäl­tää doku­men­tit pro­jek­tin toteutuksesta.

Lumenpudotus

Kiinteistön omistaja vastaa rakennuksen turvallisuudesta

Vesi­kat­tei­den huol­toon kuu­luu tur­val­li­nen lumen­pu­do­tus. Eri­tyi­ses­ti roik­ku­vat lumi- ja jää­ker­ty­mät räys­tä­sa­lueil­la syn­nyt­tä­vät mer­kit­tä­vän ris­kin raken­nuk­sen käyt­tä­jil­le. Oikea-aikai­nen lumen­pu­do­tus takaa käyt­tä­jä­tur­val­li­suu­den. Lisäk­si lumi­mas­san pois­to run­sas­lu­mi­si­na tal­vi­na on tar­peen eri­tyi­ses­ti suu­rem­mil­la kat­to­pin­noil­la, joil­la raken­tei­den jän­ne­vä­li on suu­ri. Lumen­pu­do­tuk­sis­sa tur­val­li­sen työs­ken­te­lyn ohel­la mer­kit­tä­väs­sä roo­lis­sa on oikean­lais­ten työ­vä­li­nei­den käyt­tö. Vää­rän­lai­set työ­vä­li­neet sekä mene­tel­mät aiheut­ta­vat mer­kit­tä­viä vau­rioi­ta vesi­kat­teil­le. Myös lumen­pu­do­tuk­sen aikai­nen tur­val­li­suus tulee taa­ta: tar­vit­ta­vil­ta osin tilo­jen käyt­töä tulee raja­ta ja lisäk­si on syy­tä käyt­tää eril­lis­tä val­vo­jaa, joka ohjaa lumen­pu­do­tus­ta maan­pin­nal­ta käsin.

Tarvitseeko kattosi huoltoa?

OTA YHTEYT­TÄ