Kattoremontti | Katoksi-saneeraus

Kattoremontti Katoksi-saneeraus

Katok­si Oy on kone­sau­mat­tu­jen rivi­pel­ti­kat­to­jen sanee­rauk­seen eri­kois­tu­nut yri­tys.
Kat­to­re­mont­ti tulee toteut­taa kun­to­tut­ki­muk­ses­sa saa­dun tie­don poh­jal­ta. Kat­to­re­mont­ti on ajan­koh­tai­nen, kun kate on saa­vut­ta­nut käyt­töi­kän­sä tai kat­teen kor­jaus­kus­tan­nuk­set nouse­vat kor­keak­si suh­tees­sa koko­nais­sa­nee­rauk­seen. Mikä­li nämä ehdot eivät täy­ty suo­sit­te­lem­me Katoksi-korjausta.

Vesi­kat­to on yksi raken­nuk­sen tär­keim­mis­tä osis­ta. Raken­nuk­sen kan­nal­ta on tär­ke­ää, että vesi­ka­te raken­tei­neen on suun­ni­tel­tu ja toteu­tet­tu raken­nus­mää­räys­ten sekä hyvien raken­nus­ta­po­jen mukai­ses­ti. Vesi­kat­teen sanee­rauk­sen yhtey­des­sä on kus­tan­nus­te­ho­kas­ta kor­ja­ta raken­teel­li­set ongel­mat sekä toteut­taa tar­vit­ta­vat toi­men­pi­teet eris­tyk­sen osal­ta. Lisäk­si on suo­si­tel­ta­vaa doku­men­toi­da kaik­ki pii­loon jää­vät rakenteet.

Toteu­tam­me kat­to­re­mon­tit kone­sau­mat­tu­na rivi­pel­ti­kat­tee­na, perin­tei­se­nä pel­ti­se­pän­työ­nä. Katok­si-sanee­raus toteu­te­taan avai­met käteen -peri­aat­teel­la. Vas­taam­me koko ura­kan toteu­tuk­ses­ta lop­pusii­vouk­seen ja koh­teen luo­vu­tuk­seen asti.
Pit­käi­käi­sen ja toi­mi­van vesi­kat­teen lisäk­si asiak­kaal­le jää koh­tees­ta luo­vu­tus­kir­ja, joka sisäl­tää doku­men­tit koko pro­jek­tin toteutuksesta.

Tilaa ilmainen tarjouskäynti

OTA YHTEYT­TÄ