Kattotarkastus | Katoksi-tarkastus

Kattotarkastus Katoksi-tarkastus

Toiminta sekä päätökset tulee aina perustaa tietoon.

Tar­kas­tuk­sis­sa on suo­si­tel­ta­vaa käyt­tää koke­nei­ta alan toi­mi­joi­ta. Tar­kas­ta­jan hen­ki­lö­koh­tai­nen ammat­ti­tai­to myös toteu­tuk­sen osal­ta on tär­keäs­sä roo­lis­sa, kun tie­to tuo­te­taan asiak­kaan hyö­dyn­net­tä­väk­si. Koke­mus kat­to­töi­den toteu­tuk­ses­ta tuo olen­nai­sia näkö­kul­mia tar­kas­tuk­siin ja eri­to­ten huol­to- ja kor­jaus­suo­si­tuk­siin. Toteu­tam­me vesi­kat­tei­den tar­kas­tuk­set yli 10 vuo­den kokemuksella.

Kuntotarkastus ja PTS

 

Vesikaton tarkastusraportti kertoo kaiken oleellisen vesikatteen kunnosta ja luo edellytykset pitkän tähtäimen suunnittelulle.

Katon kun­to­tar­kas­tus teh­dään ais­tin­va­rai­ses­ti koke­muk­seen poh­jau­tuen ja tar­vit­taes­sa tuke­na käy­te­tään mit­ta­lait­tei­ta. Tar­kas­tuk­ses­sa käy­dään läpi vesi­ka­te ja sen varus­teet kai­kil­ta osin. Myös raken­nuk­sen ylä­poh­ja­ti­lat tar­kas­te­taan, mikä­li kul­ku­yh­teys on olemassa.

Tar­kas­tuk­sen jäl­keen asiak­kaal­le toi­mi­te­taan raport­ti ja PTS-suun­ni­tel­ma. Rapor­tis­ta ilme­nee ajan­ta­sai­nen kat­teen kun­to sekä tar­vit­ta­vat toi­met vesi­kat­teen yllä­pi­don, huol­lon ja mah­dol­lis­ten kor­jaus­ten tai sanee­rauk­sen osal­ta. Pikai­sia toi­men­pi­tei­tä vaa­ti­vat havain­not eri­tel­lään. Rapor­tin ja suun­ni­tel­man poh­jal­ta tuo­te­taan kus­tan­nusar­vio vii­dek­si vuo­dek­si eteenpäin.

Vuototutkimus

Tilanteisiin, joissa vesikate ei syystä tai toisesta hoida tehtäväänsä.

Vuo­to­tut­ki­muk­ses­sa sel­vi­te­tään vuo­don aiheut­ta­ja. Ensi­si­jai­ses­ti mini­moi­daan syn­ty­nyt vau­rio ja suo­ri­te­taan akuut­ti­kor­jaus vuo­to­koh­taan. Kas­tu­neet ylä­poh­ja­ra­ken­teet kui­va­taan ja tar­vit­taes­sa eris­teet vaih­de­taan. Uudet eris­teet lisä­tään riit­tä­vän kui­vu­mi­sa­jan jäl­keen. Mikä­li kos­teus on vau­rioit­ta­nut raken­tei­ta, uusi­taan nii­tä tar­vit­ta­vil­ta osin. Lopul­li­nen kor­jaus vesi­kat­teen osal­ta toteu­te­taan sovi­tus­ti. Tut­ki­muk­ses­ta ja teh­dyis­tä toi­mis­ta tuo­te­taan aina raport­ti asiakkaalle.

Tilaa kattotarkastus ja vältä kalliit korjaustyöt

OTA YHTEYT­TÄ