Yritys

Katoksi Oy

Katok­si Oy on 2019 perus­tet­tu vesi­kat­to­pal­ve­lu­ja tuot­ta­va yri­tys. Tavoit­teem­me on olla luo­tet­ta­va ja pit­kä­jän­tei­nen toi­mi­ja mark­ki­noil­la. Kes­kiös­sä on laa­du­kas suun­nit­te­lu sekä toteu­tus asiak­kaan tar­pei­den ja resurs­sien mukai­ses­ti. Pal­ve­lun­tar­jon­taam­me kuu­luu nel­jä pal­ve­lu­ko­ko­nai­suut­ta: Katok­si-tar­kas­tuk­set, Katok­si-huol­lot, Katok­si-kor­jauk­set sekä Katok­si-sanee­rauk­set. Kat­to­tar­kas­tuk­sia, -huol­to­ja sekä -kor­jauk­sia toteu­tam­me kai­kil­le vesi­kat­teil­le. Kat­to­re­mon­tit toteu­tam­me kone­sau­mat­tui­na rivi­pel­ti­kat­toi­na perin­tei­se­nä peltisepäntyönä.

Pal­ve­lem­me Kan­ta-Hämeen, Uuden­maan ja Pir­kan­maan alu­eel­la kiin­teis­tö- ja talo­yh­tiöi­tä sekä kuluttaja-asiakkaita.

Toimintamme perusta

Toi­min­taam­me ohjaa­vat arvot ovat luo­tet­ta­vuus, vas­tuul­li­suus, rehel­li­syys, avoi­muus, jous­ta­vuus sekä rat­kai­su­kes­kei­syys. Meil­le luo­tet­ta­vuus ja vas­tuul­li­suus tar­koit­ta­vat sovi­tuis­ta asiois­ta kiin­ni­pi­tä­mis­tä sekä omas­ta toi­min­nas­ta vas­taa­mis­ta. Vas­taam­me vel­voit­teis­tam­me asiak­kai­ta, työn­te­ki­jöi­tä ja yhteis­kun­taa kohtaan.

Rehel­li­syys ja avoi­muus ovat toi­min­tam­me perus­ta. Jokai­seen pal­ve­luum­me kuu­luu toi­min­nan doku­men­taa­tio, joka toi­mi­te­taan asiak­kaal­le koh­teen luo­vu­tuk­sen yhtey­des­sä. Doku­men­taa­tiol­la pyrim­me tie­don jaka­mi­sen ja tuot­ta­mi­sen lisäk­si pal­ve­lui­dem­me avoimuuteen.

Läh­tö­koh­ta­na Katok­si-pal­ve­lu­tuo­tan­nos­sa on jous­ta­vuus asiak­kai­den tar­pei­den mukaan. Kon­sep­tim­me mah­dol­lis­taa tapaus­koh­tai­set rat­kai­sut asiak­kaan resurs­sit sekä tavoit­teet huomioiden.

Pal­ve­lu­lu­pauk­se­nam­me on tuo­da rat­kai­su tai rat­kai­sueh­do­tus asiak­kai­dem­me ongel­ma­ti­lan­tei­siin ja tar­pei­siin. Mikä­li ongel­man­rat­kai­su ei sisäl­ly pal­ve­lun­tuo­tan­toom­me annam­me asiak­kaal­le rat­kai­sueh­do­tuk­sen yhteis­työ- ja kon­tak­ti­verk­koam­me hyödyntäen.

Visio

Haluam­me olla omal­ta osal­tam­me vai­kut­ta­mas­sa asun­to­jen ja kiin­teis­tö­jen asu­mis­ter­vey­teen ja tur­val­li­suu­teen tar­joa­mal­la pal­ve­lui­tam­me asiak­kai­den käy­tet­tä­väk­si. Pyr­ki­myk­sem­me on olla tuke­mas­sa ihmis­ten hyvin­voin­tia ja asu­mis­mu­ka­vuut­ta. Tavoit­tee­nam­me on tuo­da pal­ve­lum­me kiin­teis­tö­no­mis­ta­jien käyt­töön tuke­maan talous­oh­jat­tua sekä enna­koi­vaa ja suun­ni­tel­mal­lis­ta kiin­teis­tö­jen ylläpitoa.